BanerPNSkinPro
BanerPN5
BanerPNSkinTech
BanerPN4

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU

Polityka prywatności

Polityka prywatności w Sklepie Internetowym https://sklep-leavivacy.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Sklep Lea Vivacy, prowadzony pod adresem https://sklep-leavivacy.pl (zwana dalej Witryną) przez Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur Sp. z o.o., (zwany dalej Sklepem Internetowym).

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur Sp. z o.o z siedzibą pod adresem: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 16.

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 
 1. Pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
 2. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika
Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
 
 • utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji 'Pomoc' w menu przeglądarki internetowej.

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
 • nazwisko i imię,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu
 • adres do korespondencji .
 • w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami dodatkowo nazwa firmy, NIP i siedziba
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów e-Sklepu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Klauzula informacyjna
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych dalej RODO lub Rozporządzenie)   informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur Sp. z o.o z siedzibą pod adresem: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 16.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Sprzedawcą i Klientem polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia);
  2. rozpatrywanie skarg i reklamacji związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
  3. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia); 
  4. archiwizowanie dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia),
  5. realizacja ciążących na Usługodawcy(Sprzedawcy) obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);
  6. prowadzenie działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
  7. prowadzenie działań administracyjnych przez Usługodawcę(Sprzedawcę) w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnętrznego, (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);
 3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2. powyżej, przy czym:
  1. dane zawarte w formularzach i umowach – do czasu przedawnienia roszczeń z umów,
  2. dokumenty rozliczeniowe -  do czasu upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej,
  3. dokumenty związane z reklamacjami i skargami – do czas upływu okresu przedawnienia roszczeń z tym związanych,
  4. w celu prowadzenia działań marketingowych sklepu internetowego-  dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia przez Usługobiorcę (Klienta) wyrażonej uprzednio zgody; 
  5. w celu prowadzenia działań wskazanych w punkcie 2. 7) powyżej  dane przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Usługodawcy/Sprzedawcy lub do czasu wniesienia przez Usługobiorcę (Klienta) sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. Posiada Pani/Pan prawo do: 
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 Rozporządzenia;
  2. usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 Rozporządzenia;
  3. przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów i usług będących przedmiotem oferty sklepu internetowego.
 7. Administrator danych osobowych informuje, że przetwarzane Pana/Pani dane osobowe w celach wskazanych w punkcie 2.  powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom tj.:
  1. podmiotom, z którymi Sprzedawca ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi takie jak: IT, księgowe, bankowe, płatnicze, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania np. obsługi dokonanego zakupu, dostawy, płatności, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, księgowania;
  2. pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedawcy na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych,
  3. organom państwowym lub innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków  (Urząd Skarbowy, ZUS, PIP).
 8. Podanie danych (adres e-mail) jest wymagane do subskrypcji newslettera w zakresie wskazanym w formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne. Przysługują Pani/Panu prawa jak w p.5 niniejszej KLAUZULI INFORMACYJNEJ.
 Poznaj zalety bieżących informacji. Aby otrzymywać informacje o nowościach, promocjach wpisz adres e-mail.
Wypełniając formularz akceptuję politykę prywatności. Wiem, że mogę zrezygnować z usługi newsletter w dowolnym momencie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Laboratorium Estetyki L.E.A. Futur Sp. z o.o z siedzibą pod adresem: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 16. Więcej o administratorze, celach przetwarzania danych i Twoich prawach w polityce prywatności.
Dostawa i płatności
Przelewy24

Umożliwia szybkie i bezpieczne regulowanie płatności online.

DHL

DHL jest jedną z najwiekszych światowych firm międzynarodowych.